cách dùng đá citrine

Tìm hiểu về đá quý Citrine – Thạch Anh Vàng

citrine-2

Giống như màu nắng và phổ biến, citrine – thạch anh vàng hòa trộn cực tốt các ánh vàng của quý kim vàng bóng láng.